Παρουσιάζουμε επικαιροποιημένους τους Πίνακες Φερεγγυότητας 1 & 2 με την προσθήκη των εταιρειών Generali, Ευρωπαϊκή Πίστη και Ευρώπη Ασφαλιστική

Αυξητική τάση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR)* παρουσίασαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις για το 2019 και διατήρησαν Υψηλή Φερεγγυότητα και Κεφαλαιακή Επάρκεια.Το Underwriter.gr πραγματοποίησε έρευνα σε επιλεχθέν δείγμα 30 εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης και σας παρουσιάζει κατά αποκλειστικότητα τους Δείκτες Φερεγγυότητας ΙΙ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για το 2019 συγκρίνοντάς τους με τους αντίστοιχους του 2018.

Συγκεκριμένα, o Δείκτης παρουσίασε αύξηση κατά 4% στο σύνολο των εταιρειών του δείγματος, ξεπερνώντας το επίπεδο του 180%, γεγονός που αναδεικνύει περαιτέρω ενίσχυση και ασφάλεια κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το σημαντικό είναι κάθε εταιρεία να ξεπερνά το 100%, κάτι που οι ελληνικές εταιρείες έχουν πετύχει απόλυτα στο σύνολό τους, αποδεικνύοντας ότι είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένες και ισχυρές.

Τα Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για το SCR για το 2019 ανήλθαν στα 3,34 δισ. ευρώ καταγράφοντας ενίσχυση κατά 14% έναντι του 2018, ενώ ενώ τα SCR για το 2019 ανήλθε στα 1,87 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο κατά 9,6% σε σχέση με το 2018.

Τα Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια (τα τελικά ποσά που έχουν δεσμεύσει για Φερεγγυότητα οι εταιρίες στο σύνολό τους) για το SCR για το 2019 ανήλθαν στα 3,34 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ενίσχυση κατά 14% έναντι του 2018, ενώ η συνολική ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (MCR)** (τα ελάχιστα ποσά που απαιτεί το Solvency II για τις εταιρείες στο σύνολό τους ) για το 2019 ανήλθε στα 1,87 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας άνοδο κατά 9,6% σε σχέση με το 2018.

Η απαίτηση για κεφάλαια είναι διαφορετική για κάθε εταιρεία και αποτελεί συνάρτηση του όγκου της παραγωγής της και της εκθεσής της σε κίνδυνο. Έτσι, οι μεγαλύτερες σε παραγωγή εταιρείες έχουν και μεγαλύτερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως και οι εταιρείες που αναλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους – και το αντίστροφο. Κάθε εταιρεία υποχρεούται να δεσμεύσει το ελάχιστο (Δείκτης MCR) που απαιτεί το Solvency και όσο παραπάνω εκείνη επιθυμεί να τοποθετήσει στη συγκεκριμένη κατηγορία – ανάλογα δηλαδή με την οικονομική της στρατηγική και τις οικονομικές της ανάγκες.

Έτσι, η κάθε εταιρεία διαμορφώνει Δείκτη Φερεγγυότητας ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Όπως τονίσαμε και παραπάνω, αυτό που έχει σημασία είναι καμία εταιρεία να μην έχει Δείκτη κατώτερη του 100% του κεφαλαίου της, δηλαδή να έχει ως απόθεμα λιγότερα κεφάλαια απο αυτά στα οποία είναι εκτεθειμένη.

Σημειώνεται ότι η διαίρεση των δύο άνω μεγεθών (το ελάχιστο που απαιτεί το Solvency με αυτό που τελικά δεσμεύει η εταιρεία (τα “επιλέξιμα” κεφάλαια), είναι αυτό που διαμορφώνει τον Δείκτη Φερεγγυότητας.

Δείτε στη συνέχεια στον Πίνακα 1 τους Δείκτες Φερεγγυότητας της κάθε εταιρείας και στον Πίνακα 2 τους Δείκτες Ελάχιστης Φερεγγυότητας.

Διευκρινίζεται ότι για τις εταιρείες AIG Europe Limited, HDI Global SE, Hellas, AIG Ελλάς Μον. ΑΕ, Credit Agricole ΑΑΕ Ζωής, Σιδέρης Γ. Ασφάλειαι ΑΕΓΑ και Arag SE δεν βρέθηκαν διαθέσιμα στοιχεία.

*SCR: Sufficient Capital Requirement = “Επαρκή Κεφαλαιακή Απαίτηση” , Πίνακας 1

**MCR: Minimum Capital Requirement = “Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση”, Πίνακας 2

Πίνακας 1: Δείκτης Φερεγγυότητας 2019 vs. 2018. Οι εταιρείες παρουσιάζονται κατ’ αλφαβητική σειρά.

Πίνακας 2: Δείκτης Κάλυψης Ελάχιστης Κεφαλαιακής Απαίτησης (MCR Ratio) 2019 vs. 2018. Οι εταιρείες παρουσιάζονται κατ’ αλφαβητική σειρά.

source: Underwriter.gr – Το δεξί χέρι του ασφαλιστή.